RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ

İşyerinde var olan ya da dışarıdan bir etki ile gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol önlemlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların tümü risk analizi olarak ifade edilmektedir. Risk Analizini, zarar verme potansiyeli olan her türlü durumun önceden tespit edilmesi suretiyle önlem alınması gereken öneriler veya ortaya çıkan rapor olarak algılayabiliriz.
Risk analizi yönetmeliğine göre, İşveren; çalışma ortamının ve alışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Fakat risk analizi sonunda fark edilmeyen tehlikelerin belirlenmemesi halinde doğacak yasal haklar yüzünden alanında uzmanlaşmış, bakanlıkça belgelendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yaptırmaları işverenin yararınadır.
EGE GÖKMEN OSGB olarak Risk Analizlerini alanında uzmanlaşan kadrosuyla yapmaktayız.

RİSK SINIFININ BELİRLENMESİ
Risk sınıfınız belirlenirken öncelikle hangi tehlike kodunda bulunduğunuz tespit edilmektedir. Tehlike kodunuzu muhasebe biriminizden SGK Nace kodu ile öğrenebilirsiniz. Bu Nace koduyla İSG Genel Müdürlüğü Risk Sınıfları Tebliğ Sınıfları istesinden tehlikeli, çok tehlikeli ya da az tehlikeli olduğunuzu bulabilirsiniz.
Risk sınıfının belirlenmesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

RİSK ANALİZİ YAPTIRMASI GEREKENLER
• Risk analizlerini yaptırmakla yükümlü olan işyerleri; Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (01 Temmuz 2014), 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (01 Temmuz 2013), Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (01 Ocak 2013)’dır.
• En az 1 (bir) personel çalıştıran işletmeler yaptırmakla yükümlüdür. Personel çalıştırmayıp işverenin kendisinin çalıştırdığı işletmeler yükümlülük dışındadır.
• 50 personelden az işçi çalıştıran işletmeler için 2013 sonuna doğru bir erteleme söz konusu olacaktır. Bu erteleme risk analizlerinin yapılmasını değil, yapılan risk analizlerinin kontrol altına alınması faaliyetlerinin ertelemesi şeklinde olacaktır.
• Risk Analizleri her halukarda 01.01.2013 tarihi itibarı ile yaptırılmış olmalıdır. İşletmeler bu konuya dikkat etmelidir.

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

Risk Analizi işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

Risk Değerlendirme Ekibi,

• İşveren veya işveren vekili,
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
İşyerindeki çalışan temsilcileri,

• İşyerindeki destek elemanları,
• İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar,
• Mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar tarafından oluşmaktadır,
Risk değerlendirme koordinasyonu işveren veya işveren tarafından risk değerlendirme ekibi içerisinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
Risk değerlendirmesi ekibinde görevlendirilen işyeri içinden veya dışarıdan kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

İşe başlamada;

• İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra,
• İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,
Değişiklik durumunda;

• İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği,
• Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması,
• Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,
İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda

• İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde,
Düzenli aralıklarla

• İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılabilecektir.

RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

• Tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeler tanımlanır,
• Riskler belirlenir ve analiz edilir,
• Risk kontrol tedbirleri kararlaştırılır,
• Dokümantasyon çalışmaları yapılır,
• Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
• Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken her aşamada sürece katılarak görüşlerinden yararlanılır.

RİSK ANALİZİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yapılmış risk değerlendirmesinin güncellenmesi tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli iş yerlerinde en geç 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 4 yılda bir ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri en geç 6 yılda bir risk analizi yaptırmak zorundadır. Bununla birlikte;
• İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması durumunda,
• İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi halinde,
• Üretim yönteminde değişiklikler olması durumunda,
• İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi halinde,
• Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması durumunda,
• Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi durumunda,
• İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması durumu halinde daha önce yapılan risk analizi geçersiz sayılır ve risk analizinin yenilenmesi gerekir.

RİSK ANALİZİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür. Risk analizi yapılırken;
• Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,
• Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
• İş yeri tertip ve düzeni,
• Özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu,
• Risk analizi sonucunda işveren üretim faaliyetleri devam ederken çalışma ortamında alınması gereken önlemleri ve bu önemlerin yetersiz kaldığı noktalarda risk ile uygun özelliklere sahip kişisel koruyucu donanımların seçilmesi ve kullanımı,
• Risk analizi sonucu tespit edilen tehlikelere karşı alınacak önlemlerin korunma düzeyini yükseltmek ve işyeri idari yapılanasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmasını sağlamalı,
• İşveren, çalışma ortamı ve çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamalıdır.

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ FİRMANIZA KATKILARI

• Tehlike ve riskleri önceden görebilme imkanı,
• İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
• Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
• Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,
• Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
• Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.
Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler ;

• İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunda kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak,
• Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek,
• İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,
• İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması ile yükümlüdür.

RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ

• İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:
• Risklerden kaçınmak.
• Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
• Risklerle kaynağında mücadele etmek.
• İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.
• Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
• Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
• Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.
• Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
• Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

RİSK ANALİZİ İDARİ YAPTIRIMLAR

• Yayımlanan 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler ile işverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin alınması konusunda önemli sorumluluklar yüklemekte ve aksi durumunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerlerinin her bir işlem için 1.000 TL ile 80.000 TL arasında para cezası yaptırımı öngörmektedir. Yaptırılmayan risk analizleri için ve zorunluluk halinin başlamasından itibaren yaptırmadığı her ay için ceza kesilmeye devam edilecektir.
• 6331 sayılı İSG Kanununda işyerlerindeki çalışma hayatının teftişinde, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için iş müfettişleri görev alacaktır. Kanuna aykırılığın tespiti durumunda, idari para cezaları daha caydırıcı halde uygulanacaktır. İşveren, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmediğinde her bir kişi için 5.000 lira ceza ödeyecektir. Aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktar uygulanacaktır. Risk değerlendirmesi yapmayan işverene 3.000 lira, aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 lira idari para cezası uygulanacaktır. İşverenin iş kazası veya meslek hastalığını SGK’ya bildirmemesinin cezası da 2.000 lira olacaktır. Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50.000 lira idari para cezası verilecektir.

EGE GÖKMEN OSGB, uzmanları olarak firmamız, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işyerlerinde yapılması gerekli tüm çalışmaları Çalışma Bakanlığı sertifikalı uzman kadrosuyla yerine getirmektedir. İş yerinin tamamını kapsayacak şekilde risk değerlendirme eğitimi vermekte, organizasyon sağlamakta ve işyerine uygun teknikler seçilerek uygulama yapılmaktadır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucu olarak gerekli dokümantasyon hazırlanmaktadır.
İşverenler, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk analizi yaptırmalıdır. Bu çalışmalar işveren ve İSG profesyonellerinin yanı sıra çalışanların da katılımıyla sağlanmalıdır. Risk analizlerinin güncel tutulması, işyerinde sürekli iyileştirmenin sağlanmasını amaçlar.
Risk analizi hakkında detaylı bir bilgi için bize danışabilirsiniz. Konusunda yetkin İş Güvenliği Uzmanlarımız bu konuda size hizmet vermeye hazır bulunmaktadır. Uzmanımız risk analizi yapmakla kalmayacak, tespit edilen risklerin giderilmesinde de size danışmanlık yapacaktır.

Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

EGE GÖKMEN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
TEL : 0 (312) 471 71 70 - Mail : info@egegokmen.com
Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Üçler Plaza Balgat / ANKARA

EGE GÖKMEN. Tüm hakkı saklıdır.